huawei logo

10-inch 1920x1200 screen and quad-core K3 CPU